DECRET DE L’ALCALDIA DE LA SUSPENSIÓ DEL TERMINIS D’EXECUCIÓ D’OBRES

DECRET D’ALCALDIA de 17 de març de 2020, de declaració de la suspensió
dels terminis d’execució de les obres de promoció privada establerts a les
habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència de
l’estat d’alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.

http://DECRET D’ALCALDIA de 17 de març de 2020, de declaració de la suspensió dels terminis d’execució de les obres de promoció privada establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini de vigència de l’estat d’alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.