DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ

La funció de director d’execució de les obres que desenvolupa GESOB en els seus encàrrecs professionals traspassa la funció estrictament legal inclosa en la LOE, aportant al client un complet assessorament tècnic des de l’inici del projecte fins a la finalització del mateix.

El desenvolupament dels nostres serveis tècnics aporta un acompanyament complet al client des del punt de vista econòmic, temporal i un control estricte de la qualitat.
El nostre servei aporta el control de l’economia del procés, des dels estudis de predimensionat de costos, estat d’amidaments i pressupostos amb justificació de preus avalats per ofertes reals de mercat. Els nostres processos de treball ens permeten assegurar al client, abans d’iniciar la seva inversió, el cost i planificació de cada operació.

Per a això integrem a la nostra funció de Direcció d’obres, dues eines essencials per a la consecució d’aquest objectiu:
1. La integració de sistemes BIM a la redacció d’amidaments i pressupostos.
2. La realització de pressupostos reals de mercat que avalen els costos de la inversió d’aquelles parts d’obres que representen més del 80% del total de la inversió; Els estudis de viabilitat de projecte, mitjançant estudis econòmics (Quantity Surveying) i els estudis de planificació i logística d’obra, aporten als nostres clients la millor eina per a la consecució dels seus objectius de qualitat, planificació i cost.

L’exigència, professionalització i internacionalització del mercat immobiliari, ens obliga a l’especialització i a la cooperació amb equips multidisciplinaris. La nostra completa integració amb els sistemes de col·laboració BIM, aporta una íntima relació amb la resta dels equips.