Finalment el decret 14/2020 del 28/4/2020 defineix les obres de reforma i ampliació del Consorci d’Educació de Barcelona com BÀSICS

 

DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET LLEI 14/2020, de 28 d’abril, pel qual s’adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i social, per pal.liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d’adopció d’altres mesures urgents amb el mateix objectiu.

El president de la Generalitat de Catalunya,

 

________

Segona

Obres de reforma, adequació i millora (RAM) del Departament d’Educació

S’autoritza el Departament d’Educació i Infraestructures.cat a continuar i iniciar la tramitació dels procediments de licitació dels contractes d’obres RAM d’equipaments destinats a escoles i instituts, així com dels de serveis i assistències tècniques vinculades a aquestes, de conformitat amb l’apartat quart de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i es declaren els contractes RAM d’escolarització com a bàsics a l’efecte de permetre’n l’execució.

________

 

TEXT PUBLICAT

El president de la Generalitat de Catalunya,

L’article 67.6.a) de l’Estatut preveu que els decrets llei són promulgats, en nom del rei, pel president o presidenta de la Generalitat.

D’acord amb l’anterior, promulgo el següent

 

DECRET LLEI

La Generalitat de Catalunya ha adoptat diverses mesures urgents per fer front a les conseqüències de tot tipus derivades dels efectes de la pandèmia generada pel coronavirus de la COVID-19.

Entre aquestes mesures, s’inclou l’aprovació del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. En el seu capítol II, s’aproven una sèrie de mesures adreçades a compensar econòmicament l’esforç extraordinari que estan assumint les entitats sanitàries públiques i privades que lluiten en primera línia contra la pandèmia. La realitat assistencial, en l’actual context que requereix respostes ràpides i flexibles a les necessitats emergents i altament canviables, fa necessari modificar determinats apartats de l’article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril. A banda, és necessari aprovar mesures de caràcter tributari i de contractació que complementin les adoptades fins ara.

El Decret llei s’estructura en tres capítols, deu articles, cinc disposicions addicionals, una disposició transitòria, i dues disposicions finals.

El capítol I, com s’ha avançat en paràgrafs anteriors, modifica el capítol II del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, esmentat, que estableix un seguit de mesures relatives al Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, per tal d’aclarir la facturació de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA); afegir una tarifa per a la llarga estada sociosanitària per la COVID-19; i establir que l’activitat de llarga estada sociosanitària a pacients sense la COVID-19 serà compensada d’acord amb la tarifa de nivell C.

El capítol II conté una mesura tributària que consisteix en l’ajornament d’exacció de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, creat en la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni i regulat en la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic. Posteriorment, i mitjançant la Llei 9/2019, del 23 de desembre, es va aprovar un seguit de modificacions en la Llei 16/2017; d’entre els aspectes que regula, destaca el règim de gestió de l’impost, que s’efectua mitjançant un padró de contribuents. En aquest sentit, i en relació amb l’impost corresponent al 2019, meritat el passat 31 de desembre, el padró provisional s’ha de publicar de l’1 al 15 de maig, i el definitiu de l’1 al 15 de setembre. L’actual situació social i econòmica derivada de la crisi de la COVID-19 fa necessari l’ajornament de les dates de publicació del padró provisional i definitiu.

El capítol III, amb el títol Mesures de caràcter social, preveu, davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes famílies arran de la crisi sanitària derivada de la COVID 19, la necessitat de crear una prestació extraordinària per a subministraments bàsics, amb la finalitat de pal·liar aquesta situació, destinada als treballadors per compte aliè i autònoms amb càrregues familiars que hagin patit una disminució dràstica i involuntària en els seus ingressos.

Atesa la situació plantejada i, d’acord amb article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, el Govern, davant la necessitat extraordinària i urgent que pot suscitar la greu situació de pandèmia mundial decretada per l’Organització Mundial de la Salut, pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Les disposicions addicionals contenen, entre d’altres, mesures en matèria de contractació. Així, la disposició addicional primera preveu que l’Institut Català de Finances pugui aplicar, mentre duri l’estat d’alarma i hi hagi necessitats de finançament a tractar vinculats als productes derivats de les necessitats de la COVID-19, el mecanisme de contractació d’emergència previst en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per atendre adequadament les necessitats financeres del teixit econòmic català.

En la mateixa línia es troba la segona, referida a obres a càrrec de l’entitat Infraestructures de Catalunya SAU, directament relacionades amb centres educatius. En relació amb aquestes resulta necessari, per raons d’interès públic, executar determinades obres d’escolarització en el període estival i finalitzar-les abans de l’inici del proper curs escolar, fet que requereix que la tramitació dels expedients de contractació de les obres RAM i dels serveis i assistències tècniques associades no es vegin afectats per cap restricció de les establertes arran de l’estat d’alarma declarat per la crisis sanitària ocasionada per la COVID-19. Per aquest motiu, és imprescindible poder continuar amb els tràmits de les licitacions iniciades però que es troben suspeses per les mesures derivades de l’estat d’alarma i, alhora, poder iniciar noves licitacions de contractes d’execució de les obres RAM i dels respectius serveis i assistències tècniques associades que no es van iniciar amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma i, una vegada adjudicats i formalitzats els contractes, permetre l’execució de les obres RAM que siguin d’escolarització.

Pels motius indicats, es fa indispensable, per una banda, acordar la continuïtat dels procediments de licitació esmentats actualment suspesos, i impulsar la tramitació de noves licitacions de contractes d’actuacions RAM en els termes esmentats, de conformitat amb l’apartat quart de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19; i, per una altra banda, declarar els contractes RAM d’escolarització com a bàsics, per tal que puguin ser executats d’acord amb el punt 2 de l’Acord de Govern 54/2020, de 27 de març, pel qual s’acorda la suspensió dels contractes d’obres de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, amb l’objectiu de reduir riscos de propagació de la COVID-19.

La disposició addicional tercera preveu determinades mesures en matèria de contractació pública. La Generalitat de Catalunya, d’acord amb la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, i dins dels supòsits previstos en l’esmentada normativa, pot adquirir béns per títol de successió intestada. Dins d’aquest règim jurídic, mitjançant el Decret 145/2017, de 26 de setembre, de les actuacions administratives i de la gestió del règim d’autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya, es regula el procediment de liquidació i distribució dels cabals relictes provinents d’herències intestades adquirits per la Generalitat de Catalunya. El Decret esmentat preveu un règim de publicitat i concurrència per tal que els establiments o institucions d’assistència puguin destinar aquests béns a les finalitats previstes en la normativa esmentada.

A la disposició addicional quarta, s’autoritza l’Agència Catalana del Turisme per tal de contractar per la via d’emergència una campanya destinada al mercat domèstic, amb la finalitat de revitalitzar el sector.

Finalment, la disposició addicional cinquena autoritza l’aixecament de la suspensió de determinades obres i la formalització d’una obra que consten a l’annex al present Decret llei.

Davant de la situació econòmica i financera generada per la crisis de la COVID-19, és del tot necessari que de manera temporal els béns relictes esmentats es puguin destinar directament i de manera excepcional a finançar programes o activitats de caràcter sanitari o assistencials.

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n’ha de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració de necessitat extraordinària i urgent, d’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2009, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, com és la situació sanitària actual que requereix adoptar de manera urgent mesures que pal·liïn, tant com es pugui, els efectes de la pandèmia i que no poden ajornar-se, fins i tot, mitjançant la utilització de mitjans legislatius d’urgència a un moment posterior.

Per tant, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, de conformitat amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern,

 

Decreto:

Capítol I

Modificació parcial del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

 

Article 1

 1. S’afegeix a la relació de tarifes establertes en l’apartat 3 de l’article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, la tarifa següent.

“Llarga estada sociosanitària per la COVID-19: 85,55 euros/estada.”

 1. Es modifica la lletra bde l’apartat 11 de l’article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, que queda redactat de la manera següent:

“Els centres hospitalaris que no tenen una relació contractual vigent amb el Servei Català de la Salut, pel que fa a la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA), poden facturar la medicació hospitalària prescrita als pacients atesos amb càrrec al Servei Català de la Salut i dispensada amb posterioritat a l’alta, amb el vistiplau del Servei Català de la Salut i sempre que sigui una medicació aprovada amb indicació específica per a la patologia del pacient. En cap cas, es podrà facturar medicació durant el període d’ingrés hospitalari del pacient.”

Afegir un nou paràgraf a la lletra d de l’apartat 11 de l’article 2 del Decret llei 12/2020, de 10 d’abril, amb el text següent:

“L’activitat de llarga estada sociosanitària a pacients sense la COVID-19 es compensarà d’acord amb la tarifa de nivell C.”

 

Capítol II

Mesures tributàries

 

Article 2

Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. Exercicis 2019 i 2020

 1. En els termes i condicions que estableix l’article 47 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, els terminis corresponents a l’exposició pública dels padrons provisional i definitiu corresponents als exercicis 2019 i 2020 són els següents:

1.1 Per a l’impost corresponent a l’exercici 2019:

 1. a) El padró provisional s’ha d’exposar de l’1 al 15 de novembre del 2020.
 2. b) El padró definitiu s’ha d’exposar de l’1 al 15 de març del 2021.

1.2 Per a l’impost corresponent a l’exercici 2020:

 1. a) El padró provisional s’ha d’exposar de l’1 al 15 d’octubre del 2021.
 2. b) El padró definitiu s’ha d’exposar de l’1 al 15 de febrer del 2022.
 3. Per a l’exercici 2020, el termini d’ingrés en període voluntari, a què es refereix l’article 47 bisde la Llei 16/2017, comprèn de l’1 al 20 d’abril del 2022, o el dia hàbil immediatament posterior.

 

Capítol III

Mesures de caràcter social

 

Article 3

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics

Es crea una prestació extraordinària per a subministraments bàsics, en forma d’ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Catalunya, per un import de dos-cents euros, de pagament únic, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

 

Article 4

Finalitat de la prestació

La finalitat de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics és pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat de les persones i unitats familiars a Catalunya, que acreditin una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per la crisi sanitària derivada del COVID-19.

 

Article 5

Naturalesa jurídica

 1. La prestació regulada en aquesta norma es configura com una prestació social de caràcter econòmic, extraordinària i de pagament únic, que s’atorga pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària. La prestació té caràcter puntual i, per tant, es farà efectiva amb un únic pagament mitjançant transferència bancària.
 2. La prestació extraordinària per a subministraments bàsics, atenent l’objecte i la seva finalitat, no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció.

 

Article 6

Persones beneficiàries i requisits

Els beneficiaris de la prestació per subministraments bàsics són les persones que acreditin el compliment dels requisits següents:

 1. Ésser major de divuit anys.
 2. Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
 3. Trobar-se en alguna de les següents situacions:

1-Ser treballador o treballadora per compte aliè i haver estat afectat per un expedient de regulació temporal d’ocupació, d’acord amb els supòsits previstos als articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, o ser fix discontinu inclòs al punt 6 de l’article 25, o bé haver-li estat extingit el seu contracte de treball de caràcter temporal com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

2-Ser treballador o treballadora per compte propi i haver hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

 1. Haver patit una reducció involuntària de les seves rendes del treball o de la seva facturació del total dels mesos de març i abril de 2020, superior al trenta per cent en comparació amb el mateix període de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19. En el cas de persones amb una antiguitat en el seu darrer contracte de treball o alta per compte propi inferior a 1 any, la comparació es realitzarà amb la mitjana dels resultats mensuals des de la data d’inici efectiu del lloc de treball o de l’alta per compte propi, respectivament.
 2. Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals. A aquest efecte, es computen els ingressos econòmics de totes les persones que formen la unitat familiar. S’entén per unitat familiar la formada per una o més persones que conviuen en el mateix domicili i que entre elles mantenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau i, també, per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent-ne els que siguin de simple veïnatge compartit.
 3. La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al seu càrrec.
 4. En el cas dels treballadors fixos discontinus, s’aplicaran al compliment dels requisits les particularitats que tenen per raó de la seva condició.

 

Article 7

Compatibilitats

 1. La prestació extraordinària per a subministraments bàsics és compatible amb la percepció d’altres ajuts i prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions econòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, si la suma mensual no supera el límit que estableix la lletra dde l’article 6.
 2. La prestació extraordinària per a subministraments bàsics és incompatible amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a què pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, si la seva concessió pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d’aquelles.
 3. Cada unitat familiar té dret a un sol expedient de prestació extraordinària per a subministraments bàsics de suport a la sostenibilitat econòmica de les famílies. En cas de presentació de més d’una sol·licitud, només es tindrà en compte la primera que s’hagi presentat.

 

Article 8

Procediment de tramitació i concessió

 1. La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha d’aprovar una resolució de convocatòria que s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la qual ha de concretar el procediment de tramitació i concessió de la prestació.
 2. Les persones susceptibles de ser beneficiàries de la prestació regulada en aquesta norma han d’emplenar i presentar el formulari de sol·licitud normalitzat.

El termini per presentar les sol·licituds restarà obert fins a l’exhauriment de la dotació designada a l’efecte.

 1. Un cop revisades les sol·licituds i després de la comprovació dels requisits d’accés, en el termini set dies hàbils a comptar des de la presentació de la sol·licitud, es dictarà resolució d’atorgament o denegació de les prestacions per a subministraments bàsics fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària i, en el termini de set dies hàbils a comptar des de l’emissió de la resolució, es procedirà al seu abonament mitjançant transferència bancària. S’ha de declarar responsablement en fase de tramitació el compliment dels requisits. L’òrgan tramitador farà un pla de verificació posterior que podrà comportar la presentació per part de les persones sol·licitants de la documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés a la prestació, així com que s’han destinat els recursos a la finalitat de la prestació, quan així se sol·liciti. L’atorgament de la prestació està sotmès a disponibilitat pressupostària.
 2. Finalitzat el termini establert sense haver-se notificat la resolució expressa, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada.
 3. L’òrgan competent per a la tramitació i resolució de les sol·licituds de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics és la Direcció General de Prestacions Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 4. En el cas de denegació o inadmissió, sense perjudici del recurs administratiu que correspongui, el sol·licitant podrà presentar una nova sol·licitud, sempre que no hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

 

Article 9

Causa d’extinció i reintegrament de la prestació per a subministraments bàsics

D’acord amb el que disposa l’article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en l’acreditació dels requisits que donen dret a la prestació per subministraments bàsics determinarà la impossibilitat de la seva percepció o la seva extinció i l’obligació de reintegrar les quantitats percebudes.

 

Article 10

Finançament

 1. La prestació extraordinària per a subministraments bàsics té una dotació pressupostària de vint milions d’euros.
 2. Aquesta prestació serà cofinançada, amb càrrec al Fons Extraordinari COVID-19. La part de cofinançament corresponent a la Generalitat es realitzarà amb càrrec al pressupost de la Direcció General de Prestacions Socials.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

Previsions en matèria de contractació de l’Institut Català de Finances

Mentre es mantingui l’estat d’alarma, es determina que en totes aquelles contractacions que resultin essencials per la implantació, posada en marxa i manteniment de les línies de finançament necessàries per a autònoms i empreses afectades amb l’objectiu prioritari de superar la manca de liquiditat i mantenir llocs de treball, l’Institut Català de Finances pot fer ús del mecanisme de contractació d’emergència previst en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i la resta de normativa que li sigui d’aplicació.

 

Segona

Obres de reforma, adequació i millora (RAM) del Departament d’Educació

S’autoritza el Departament d’Educació i Infraestructures.cat a continuar i iniciar la tramitació dels procediments de licitació dels contractes d’obres RAM d’equipaments destinats a escoles i instituts, així com dels de serveis i assistències tècniques vinculades a aquestes, de conformitat amb l’apartat quart de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i es declaren els contractes RAM d’escolarització com a bàsics a l’efecte de permetre’n l’execució.

 

Tercera

Durant el període de l’estat d’alarma i durant els 3 mesos següents al seu aixecament, els cabals relictes provinents d’herències intestades en les quals la Generalitat de Catalunya ha estat declarada hereva i que la Junta d’Herències acordi distribuir, podran ser destinats directament al finançament de les despeses sanitàries i assistencials excepcionals ocasionades per la crisis sanitària de la COVID-2019 a Catalunya.

S’habilita els departaments de la Generalitat de Catalunya beneficiaris de la distribució que acordi la Junta d’Herències, perquè gestionin la destinació del que preveu aquesta disposició sense subjecció als procediments recollits al Decret 145/2017 de 26 de setembre.

 

Quarta

Agència Catalana de Turisme

S’autoritza l’Agència Catalana del Turisme a portar a terme la contractació d’emergència de la campanya publicitària en matèria de turisme de reconnexió amb els mercats domèstic i mercat espanyol.

 

Cinquena

1.S’autoritza l’aixecament de la suspensió de l’execució de les obres de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat que es relacionen en l’annex 1.

2.S’autoritza la formalització del contracte i l’execució de l’obra de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat indicada a l’annex 2.

 

 

Disposició transitòria

Les sol·licituds de la prestació creada a l’article 3 que hagin estat presentades abans de finalitzar l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març o, posteriorment, abans de l’exhauriment de la dotació pressupostària, i es trobin pendents de resolució en aquella data, seran tramitades d’acord amb el que estableix aquest Decret llei.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Habilitació i autorització als departaments competents

Es faculta el conseller o consellera del departament competent en matèria de prestacions socials perquè, en el seu àmbit competencial, pugui aprovar les disposicions necessàries per a l’efectivitat i l’execució del que disposa el capítol III d’aquest Decret llei, així com perquè s’impulsin les mesures de gestió electrònica d’expedients i notificació de resolucions mitjançant publicació al tauler electrònic per la tramitació immediata de la prestació creada a l’article 3.

S’autoritza el departament competent en matèria d’economia i hisenda a realitzar les modificacions pressupostàries necessàries per complir el que s’estableix en el capítol III, i adoptar les mesures que siguin oportunes per fer efectiu el pagament de la prestació que s’hi preveu.

 

Segona

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

 

Barcelona, 28 d’abril de 2020

 

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

 

Pere Aragonès i Garcia

Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

 

 

Annex 1

Obres a aixecar la suspensió

 

AL-05020.2 Millora general. Reforçament, eixamplament i millora del traçat de la carretera C-28 del PK 41+920 al 45+850. Tram: Baqueira – límit de comarca
AL-05037 Millora general. Condicionament. Eixamplament i millora de traçat. Carretera C-14. PK 163+200 al 166+250. Tram: Organyà – Montant de Tost
ML-14045.1-A1 Millora local. Seguretat viària. Viseres antiallaus a la carretera C-28, PK 39+550 (RUDA14). Tram: Baquèira – Vall de Ruda (Naut Aran)
ML-15043 Millora local. Millora de nus. Ordenació de cruïlla a la carretera C-12, PK 147+710. Tram: Corbins
PC-PAT-17108 Execució de les obres de Rehabilitació de l’àrea d’estacionament de vehicles pesants de mercaderies perilloses del polígon industrial Riuclar. Tarragona
ML-10032.A1 Millora local. Millora de nus. Carretera N-II, PK 452+160, i L-800, PK 0+000. Tram: Alcarràs

 

 

Annex 2

Obres a autoritzar la formalització del contracte i l’execució de les obres

 

RL-08009-A1 Ferm. Reforçament del ferm i millora del drenatge longitudinal. Carretera C-462 del PK 67+474 al 81+969. Tram: Adraén (la Vansa i Fórnols) – cruïlla d’Ortedó, amb l’LV-4008 (Alàs i Cerc)